Overeenkomst betreffende het gebruik van de Geodatashop datadienst

Versie: 0.4

Datum: 28 november 2022

Inlichtingen: info@geodatashop.nl

Art. 1. Definities

De volgende in deze Overeenkomst gebruikte begrippen hebben de hierna opgenomen betekenis:

“Gebruiker”: de partij die een Product in Geodatashop afneemt. De Gebruiker is de partij die de Geodatashop diensten afneemt;

“Product”: het door de Gebruiker afgenomen Product in de Geodatashop;

“Diensten”: de door Geodatashop aan Gebruiker op basis van deze Overeenkomst te leveren diensten, bestaande uit de inhoudelijke Geodatashop dataproducten, en de daarbij behorende beheerwerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden;

“Reactietijd”: de tijd waarbinnen gestart wordt met het oplossen van een incident na melding op de voorgeschreven wijze van het incident bij De Helpdesk. In deze Overeenkomst ook wel “responstijd” genoemd.

Art. 2. Toepasselijkheid en inhoud

2.1       Deze Overeenkomst is van toepassing op alle functionarissen bij Gebruiker die gebruik maken van de Producten van Geodatashop.

2.2       De inhoud van de Overeenkomst is beschreven in dit document en voor iedere afnemer gelijk. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

Art. 3. Intenties

3.1       Geodatashop verbindt zich jegens Gebruiker om zorg te dragen voor het leveren van de Diensten zoals vermeld in deze Overeenkomst. Geodatashop behoudt zich het recht voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden namens haar deels door derden te laten uitvoeren. Voor de toepassing van deze Overeenkomst vallen deze derden onder de benaming ‘werknemers van Geodatashop’.

3.2       Partijen kunnen van Geodatashop verzoeken aanvullende Geodatashop diensten / producten toe te voegen aan de productcatalogus. Gebruiker zal hiertoe aan Geodatashop schriftelijk om toevoeging van de gewenste diensten verzoeken. Geodatashop is in beginsel bereid maar niet gehouden dergelijke diensten/producten toe te voegen aan het productaanbod. Indien Geodatashop bereid is deze nieuwe diensten/producten toe te voegen aan de bestaande Geodatashop productcatalogus zal Geodatashop de prijsstelling hiervoor kenbaar maken aan de Geodatashop gebruikers.

3.3       Geodatashop zal de Diensten/producten leveren aan Gebruiker in overeenstemming met de normen gangbaar in de automatiseringsbranche.

3.4       De Helpdesk van Geodatashop is beschikbaar gedurende de in Art. 6 aangegeven werktijden.

3.5       De Diensten worden uitsluitend gebruikt voor eigen interne doeleinden. Gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie ook Art. 7 en Art. 8.

Art. 4. Inwerkingtreding

4.1       Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker besluit zich te gaan oriënteren op één of meerdere producten op Geodatashop.nl.

Art. 5. Gehanteerde prijzen

5.1       De diensten en producten van Geodatashop zijn beschikbaar op basis van de prijsstelling zoals vermeld op de website.

5.2       De prijzen kunnen te allen tijde door Geodatashop worden gewijzigd.

5.4       Betalingen door Gebruiker aan Geodatashop vinden plaats zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Art. 6. Maatregelen beschikbaarheid Geodatashop dienstverlening

Geodatashop heeft de volgende maatregelen genomen om een adequate beschikbaarheid van de Geodatashop dienstverlening te garanderen.

6.1       Gegarandeerde server-uptime:

  • Servers: 99,99% (maximaal 4 uur downtime per jaar). De webservers zijn voorzien van monitoring, zodat Geodatashop automatisch wordt geïnformeerd mochten deze offline gaan.
  • Webservices: 99,98% (maximaal 8 uur downtime per jaar). De webservices zijn voorzien van monitoring-software, zodat Geodatashop wordt geïnformeerd zodra deze offline gaan en/of geen of beperkte gegevens publiceren.

6.2       Monitoring. Voor Geodatashop wordt gebruik gemaakt van diverse monitoringtools die doorlopend de status en gezondheid van de Geodatashop diensten en haar webservices controleert. In geval van grote verstorende problemen informeert Geodatashop de gebruiker binnen 24 uur. Tevens wordt er met enige regelmaat, bijv. bij grote wijzigingen aan de services en infrastructuur, gebruik gemaakt van performance test tools om de performance van Geodatashop te meten en eventuele noodzakelijke verbeteringen door te voeren.

6.3       Helpdesk support. De medewerkers van Geodatashop kunnen per e-mail (info@Geodatashop.nl) bereikt worden. Geodatashop streeft ernaar om helpdeskvragen binnen 48 uur te beantwoorden. Beheerwerkzaamheden worden verricht van 09.00 uur tot 16.00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de algemeen in Nederland erkende feestdagen.

6.4       Klachten van de zijde van Gebruiker over de kwantiteit of kwaliteit van de dienstverlening door Geodatashop zullen door Geodatashop steeds in behandeling worden genomen. Een door Geodatashop gegrond bevonden klacht leidt tot geen andere of verdergaande verplichting van Geodatashop dan de verplichting tot een inspanning om de afgesproken diensten/producten alsnog naar behoren te leveren.

6.5       Het serverpark van Geodatashop kan onverwacht te maken krijgen met zgn. cyber-aanvallen. Deze kunnen ofwel:

  • de beschikbaarheid van het serverpark tijdelijk tot onder het overeengekomen niveau doen dalen, zodat tijdelijk geen of beperkt data kan worden bevraagd; danwel
  • de integriteit van de opgeslagen gegevens compromitteren; het betreft dan ofwel data-inhoudelijke gegevens, ofwel autorisatiegegevens.

Geodatashop draagt zorg voor maatregelen die redelijkerwijs verwacht mogen worden van een data­service dienstverlener om de kans dat ze van buitenaf geraakt worden te minimaliseren. Zo zijn onze servers uitgerust met firewall bescherming met automatische failover, wat wil zeggen dat een tijdelijk uitgevallen locatie direct kan worden overgenomen. In het tweede cyberaspect betekent dit de maatregelen die reeds bij Art. 6.3 zijn genoemd. Echter, er kan nooit 100% gegarandeerd worden dat er in dergelijke gevallen toch handmatige acties benodigd zijn.

Art. 7. Aansprakelijkheid

7.1       De rapportages van Geodatashop conformeren zich aan de AVG wetgeving. Voor het samenstellen van dit rapport stelt Geodatashop informatie samen uit openbare registers zoals van gemeenten, Kadaster, KVK, CBS, het Waardeloket en daarop gebaseerde modellen.

7.2       De informatie in Geodatashop rapporten is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is bekend dat de gebruikte databronnen incidenteel foutieve gegevens bevatten. Deze zullen derhalve ook in Geodatashop rapportages voorkomen. Ook bij het samenstellen van databronnen kunnen (schijnbare) tegenstrijdigheden ontstaan. Onvolkomenheden in rapporten zijn daarom nooit uit te sluiten. Geodatashop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die direct of indirect voortkomt uit foutieve gegevens in de rapporten. Aan het gebruik van gegevens uit dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.

7.3       Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in onze dienstverlening of producten.

7.4       Wij vrijwaren ons van alle claims.

Art. 8. Voorwaarden voor gebruik van de Dienst

8.1       Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder schriftelijke overeenkomst met Geodatashop de data van Geodatashop in sublicentie te verstrekken of weder te verkopen.

8.2       Het is Gebruiker niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geodatashop de Producten en/of Gegevens zodanig te publiceren dat deze via het internet voor derden te verkrijgen zijn, waaronder het openstellen aan burgers. Voor het beschikbaar stellen aan derden van Gegevens van de Geodatashop website is toestemming van Geodatashop nodig; Voor beide dienen schriftelijke afspraken te worden gemaakt.

8.3       Gebruiker zal zich niet bezighouden met activiteiten die directe of indirecte schade kunnen berokkenen (in welke vorm ook) aan Geodatashop of derden doordat Gebruiker de data aantoonbaar doelbewust inzet dan wel vergaart voor doelen waar de data niet voor bedoeld zijn, zoals “scraping”- of daarmee gelijk te stellen technieken om Gegevens automatisch en/of systematisch uit te lezen.

8.4       Gebruiker maakt geen inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten.

8.5       Gebruiker zal Geodatashop niet gebruiken op een manier die storingen of vertragingen in de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Gegevens kan veroorzaken.

8.6       Gebruiker zal zich niet bezighouden met hacken of andere ongeautoriseerde pogingen om toegang te krijgen tot de Geodatashop data.

8.7       Gebruiker pleegt geen criminele handelingen, inclusief de verspreiding of publicatie van informatie die in strijd is met de wet, met de openbare orde of de goede zeden.

8.8       Bronvermelding bij gebruik van de Geodatashop producten in publicaties:

  • Voor kaartgebruik in gedrukte publicaties: bij de kaart in het klein vermelden: “Kaart: Geodatashop.nl”
  • Voor gebruik in kaartviewers rechts onderin het kaartbeeld: “Geodatashop.nl”.